Posted in Պատմվացքներ, Uncategorized

Սոխակը

Ես կարդացել եմ սոխակը։ Այդ հեքիաթում մի կայսր կա որը մի ծիտիկ ունի անունը սոխակ։ Կայսրը սոխակին ամեն օր ասում է որ սոխակը երգի։ երգում էր երգում էր և մի պահ սոխակի մոտ կտրվեց ձայնը։ արքա իրենց ստրուկերին ասում էր որ իրենք գնան նոր ծիտիկ գտնեն։ և իրենք գտան ծիտիկ և տարան կայսրի մոտ։ կայսրը լսես ծիտիկի ձայնը և ասաց որ այս ծիտիկի ձայնը ավելի լավն է։ և Կայսրը գովաց իրենց ստրուկներին։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s