Posted in Անգլերեն

English

Adjectives-ածական

Big-մեծ-bigger-ավելի մեծ-the biggest-ամենամեծ
hot-շոգ-hotter-ավելի շոգ-the hottest-ամենաշոգ
small-փոքր-smaller-ավելի փոքր-the smallest-ամենափոքր
long-երկար-longer-ավելի երկար-the longest-ամենաերկար
funny-զվարճալի-funnier-ավելի զվարճալի, the funniest-ամենազվարճալ
beautiful-գեղեցիկ-more beautiful-ավելի գեղեցիկ-the most beautiful-ամենագեղեցիկ
interesting-հետաքրքիր-more interesting-ավելի հետաքրքիր-the most interesting-ամենահետաքրքիր
good-լավ-better-ավելի լավ-the best-ամենալավ
bad-վատ-worse-ավելի վատ, the worst-ամենավատ
little-փոքր-less-ավելի փոքր-the least-ամենափոքր

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s