Posted in Մայրենի

Մայրենի գարնանային առաջադրանքներ

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերն ու երկհնչյունները:

Ինձ այնպե՜ս է հրապուրում  էլեկտրոնային խաղը: Ամբողջ օրը հետևում ում եմ փոքր մարդուկին, որը կապույտ հանդերձանքով է: Իմ հրամանով նա մտնում է մութ աշխարհը, ելնում բարձր պարսպի վրա: Մի սխալ, և հրեշը հաղթում է մարդուկին: Բայց ես այնքան եմ խաղում, որ քաջ Մարիոն (այդպես է մարդուկի անունը) ազատում է թագավորին։

  1. աղ-կան:  Փորձում եմ վեր կենալ, բայց  ոտքերս չեն ենթարկվում, միայն մատներս են շարժվում. կարող եմ սեղմել մեկ այս կոճակը, մեկ այն: Աչքերս լարվածությունից
    հոգնել են: Ես անոգնական եմ և մենակ այդ անիրական աշխարհում:
    Հանկարծ հնչեց զարցուցիչի ձայնը:
    — Ա՜խ, ի՜նչ լավ է, որ երազ էր,- բացականչեցի ես:

2.Բառերը բաժանիր բաղադրիչների: Յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր տեսակը ըստ կազմության: Օրինակ՝ խնձորենի-խնձոր+ենի-ածանցավոր բառ

Անհայտ-ան+հայտ-ածանցավոր, խնձորենի-խնձոր+ենի-ածանցավոր, անմտություն-անմտ+ություն-ածանցավոր,  մթերային-մթեր+ային-ածանցավոր, տգեղ-տ+գեղ-ածանցավոր, անհավատալի-ան+հավատ+ալի-ածանցավոր, միլիոնավոր-միլիոն+ավոր-ածանցավոր, չկամ-չ+կամ-ածանցավոր, ցուցանակ,-ցուց+անակ-ածանցավոր, կղզյակ-կղզ+յակ-ածանցավոր, հայրական-հայր+ական-ածանցավոր,  ապաշնորհ-ապ+շնորհ-ածանցավոր, դժգոհություն-դժ+գոհ+ություն-ածանցավոր, հավաքածու-հավաք+ածու-ածանցավոր, լսարան-լս+արան, ծիծաղելի-ծիծաղ+ելի-ածանցավոր, անթիվ-ան+թիվ-ածանցավոր, մորթեղեն-մորթ+եղեն-ածանցավոր, մետաղյա-մետղ+յա-ածանցավոր, բացառիկ-բաց+առիկ-ածանցավոր, ասեղնագործություն-ասեղ+նա+գործ+ություն-բարդ ածանցավոր, որսորդ-որս+որդ-ածանցավոր, պողպատե-պողպատ+ե, հնություն-հն+ություն-ածանցավոր,  գունեղ-գուն+եղ, մեղմորեն-մեղմ+որեն-ածանցավոր, միջնակարգ-միգն+ա+կարգ-բարդ, բուսականություն-բուս+ական+ություն-ածանցավոր։

3.Կազմիր բարդ բառեր արև, լույս, հող-հողագործ,ր-ջուրավազան, նկար-նկարիչ արմատներով: Յուրաքանչյուր բառով որքան կարող ես: Օրինակ՝ արև-արևածաղիկ, արևաշող

4.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր`սալոր-սալորենի գիր-անգիր, տուն-անտուն, բարի-բարիություն, տանձ-տանձիկ, սեր-անսեր, արև  -արևային,

օրինակ՝ սալոր-սալորենի

5.Հետևյալ արմատներից ու բառերից կազմիր բարդ բառեր.

Գույն+ գեղ-գունագեղ
Արյուն+ հեղ-արյունահեղ
Ջուր+ հեղձ-ջրահեղձ
Ծաղիկ+ փունջ-ծաղկեփունջ

Ես+սեր-եսասեր
Նավ+ վար-նավավար

7.Շարունակի՛ր միտքը.

Ես ուզում եմ, որ մարդիկ լինեն հարուստ

Մարդիկ ծնվում են, որովհետև կյանքը պետք է շարունակվի

Եթե դպրոցական օրենքները հաստատեին աշակերտները, երեխեքը անգրագետ կմեծանայն

Սիրում եմ գարունը, որովհետև բնությունը արտնանում է։

Եթե մարդիկ չկարողանային լացել և ծիծաղել, ժպիտ չէին ունենա։

8.Կարդա՛ առակը և պատասխանիր հարցին: 

Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:
Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և  վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Հարց—առաջադրանք

Ընտրիր այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):
Ընտրությունդ պատճառաբանիր:

  •  Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
  •  Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
  •  Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:
Posted in Մայրենի

Սասունցի Դավիթը և գայլը

Մի օր Սասունցի Դավիթը շրջում էր Սասմա սարերում և հանդիպեց գայլի։ Սասունցի Դավիթը միս տվեց իրեն որ Սասունցի Դավիթին չսպանի, գայլը կերավ միսը և հարձակվեց, իսկ Դավիթը գիտեր գայլերի լեզու և ինքը ասաց։

-ես գայլ եմ ինձ մի սպանի։ Գայլը ասաց

-լավ բայց ես գնում եմ ձուկ բռնելու,

-կարամ ես ել գամ

Գայլը համաձայնվեց և իրենք գնացին ձուկ բռնելու։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1/2 > 9/2    7/6 > 9/6     24/3 > 27/3      69/87  >    96/87

9/2 < 9/7     8/3  <  8/5      36/7  <  36/9       25/3   <  25/4

Ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով (4800 լ) և այգին ջրելու համար օգտագործվեց նրա 1/6 մասը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:

4800:6=800

Снимок.PNG

Ա.

10+15=25

Բ.

12+18=30

Posted in Մայրենի

Մայրենի առաջադրանք

1.Ըստ կազմության՝ խմբավորիր տրված բառերը՝ 

գրադարան, ամառային, վերգետնյա, հուշանվեր, ակնոց, կարիճ, արկղ, տարեկան, ամսական, ձեռագիր, հնչյունաբանական, մայրաքաղաքային, ձկնորս, վախկոտ, ժողով, տնային, ամառանոց, անվաչմուշկ, դահուկավազք, բարձր, կառապան, որսորդ, պատուհան:

Պարզ բառեր —կարիճ, արկղ, ժողով, բարձր:

Ածանցավոր—ամառային, տարեկան, ամսական, վախկոտ, տնային, ամառանոց, որսորդ, պատուհան, ակնոց:

Բարդ բառեր —հուշանվեր, ձեռագիր, ձկնորս, գրադարան, անվաչմուշկ, կառապան, դահուկավազք:

Բարդ ածանցավոր բառեր-վերգետնյա, հնչյունաբանական, մայրաքաղաքային:

2.Գրի՛ր 5-ական պարզ, ածանցավոր և բարդ բառեր:

Պարզ-Տուն, ձուկ, հավ, միս, աթոռ,

Ածանցավոր-ամառյին, կալանավոր, բժիշկանոց, գժանոց, տնտեսուհի, 

Բարդ բառ-հուշանվեր, ձեռագիր, ձկնորս, գրադարան, անվաչմուշկ, կառապան, դահուկավազք:

3.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝ գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:
Պահարան — պահ + արան:
Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ-հակ+ա+նիշ, բանջարանոց-բանջար+անոց, աշակերտ-չի բաժանվում, աշակերտական-աշակերտ+ական,  զլխավոր-գլուխ+ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտամուկ-դաշտ+ա+մուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարստություն-հարուստ+ություն, կերառատ-կեր+առատ, վտանգ-չի բաժանվում:

 

Posted in ռուսերեն

Русский язык

Какой? какая? какое? какие?

Этот, эта,  этот, эти.

Заполните таблицу:  

вишнёвое, коричневые, хорошие, серое, умные, самое интересное, ро

дные, культурные, самое тёплое, синие, правильный, своё, тихие, цветное.

какой? какая? какое? какие?
молодой
высокий
глупый
самый любимый
чёрный
новый
плохой
самый дорогой
громкий
свой
осенний
горячий
важный
светлый
главный
мужской
белая
холодная
низкая
дешёвая
зелёная
своя
старая
красивая 

 

 

 

жёлтое
большое
голубое
вишнёвое
серое
самое интересное
родные
самое тёплое
правильный
своё
цветное 

 

красные
коричневые
хорошие
умные
родные
культурные
синие
тихие 

 

 

 

Допишите окончания:

Это сад. Этот сад очень большой. Это компьютер. Этот компьютер самый дорогой. Это наш учитель Георгий Константинович. Этот учитель умный и добрый.

Это машина. Этот машина уже старая. Это квартира. Этот квартира самая светлая. Это учительница. Этот учительница умеет и любит работать.

Это кафе. Этот кафе я очень люблю. Это платье. Эти платье в шкафу.

Это ваза и чашка. Эти вещи на столе. Это спортсмены. Эти спортсмены здесь отдыхают.

Запишите антонимы:

высокий — низкий;  дешёвый — дорогоый;

громкий -тихий;  умный —глупый;

новый —старый; горячий -холодный

зимний -летний; скучный —весёлый

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1/8 > 9/8              9/6 < 6/6             3/4 > 15/4              698/7 >  569/ 7               1/256 > 3/256

Կոտորակները դասավորել աճման կարգով.

1/7, 8/7, 3/7, 69/7, 7/7, 4/7, 14/7, 25/7

69/7, 25/7, 14/7, 8/7, 7/7, 3/7, 1/7

Կոտորակները դասավորել նվազման կարգով.

9/75, 8/75, 126/75, 41/75, 1/75, 369/75,12/75

369/75, 126/75, 41/75, 12/75, 9/75, 8/75, 1/75,

Снимок.PNG

15×6=90

126:6=21

45×6=270

234:6=39

Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Առաջադրանք
Posted in Մայրենի

Մայրենի

1.կրակ դառնալ-փորձանք դառնալ
ճարը կտրել-էլ հնար չունենալ
վիշապի նման-մեծ հզոր
ապրուստը կտրած-Ապրելակերպ կտրած
լուսեղեն-պայծառ
մտքի ծովն ընկած-մտքերի մեջ խորասուզված
հալբաթ-գուցե
2.Առանձնացրու միջադեպերը
Պառավը վրեն սաստիկ բարկացավ.
-Վայ Դավիթ մահս տանի քեզ,
Դու պետք է են հոր զավակը լինես:
Ձեռից ու ոտիցընկած մի ծեր կին-
Ես եմ ու էն արտն Աստծու տակին,
Ինչու էս գնում, տափում, տրորում,
Իմ աբողջ տարվան ապրուստը կտրում:
Հորեղբոր շեմքում մյուս օրը ծեգին
Դավիթը կանգնեց աղեղը ձեռքին:
-Հորեղբայր Օհան, ինչու չես ասել՝
Իմ հերը որսի սար է ունեցել,
Այծյամ կա էնտեղ, եղջերու, կխտար,
Վեր կաց հորեղբայր տար ինձ որսասար:
Դավիթը ես էլ որ իմացավ,
-Անուշ հորեղբայր,
Որբ եմ ու անտեր աշխարհքի վրա,
Հեր չունեմ՝ դու ինձ հերություն արա:
3.Սասունցի Դավիթը որսկան էր, մի օր էլ երբ իմացավ, հորը որսի սար է եղել և այտեղ եղել է այծեղյամ, կխտար ուզեցել է գնա այնտեղ որս անի: Մի օր էլ Դավիթը իմացավ, որ Մարութա սարում Տիրամոր վանք է եղել, գնաց ու խնդրեց Օհանի, որ իրեն հայրություն անի և գնա գտնի հին հազար, հինգ հարյուր վարպետ և կառուցեն Տիրամոր վանքը: Օհանը բերում է հինգ հարյուր վարպետ, հինգ հազար բանվոր և մեկ շաբաթում կառուցեցին Տիրամոր վանքը:
4.Իմ կարծիքով արտատեր պառավը ագահ էր, քանի որ չէր թողնում, որ Դավիթը այդտեղ գա:
6.Ես իմացա, որ որսասարում կար այծյամ, եղնիկ, կխտար, բայց Մելիքը ամեն ինչ վերցրել էր և գնացել, բուրգերը քանդել, կամուրջը ջարդել: